REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
FUNDACJI „DLA WSZYSTKICH”

Dla-wszystkich.pl 13 grudnia 2018 r.

1.       Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient — osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia i/lub założenia konta w ramach Sklepu;
 2. Konsument — Konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 3. Kodeks cywilny — ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2018 poz. 1025 tj.  ze zm.);
 4. Regulamin — niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dla-wszystkich.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) — serwis internetowy dostępny pod adresem www.dla-wszystkich.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar — produkty prezentowane w Sklepie internetowym;
 7. Umowa sprzedaży — umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta pomiędzy Fundacją „Dla Wszystkich”, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 8. Ustawa o prawach konsumenta — ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 r. poz. 683 tj. ze zm.);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną — ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 poz. 1219 tj.  ze zm.);
 10. Zamówienie — oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2.       Postanowienia ogólne 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.dla-wszystkich.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.dla-wszyskich.pl, prowadzony jest przez Fundację „Dla Wszystkich” (ul. Źródlana 14/21 33-380 Krynica-Zdrój) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000654724. E-mail kontaktowy fundacja@dla-wszystkich.pl
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

1.       zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

2.       warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;

3.       zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

 1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w dolnej części strony głównej serwisu www.dla-wszystkich.pl pobrać go i sporządzić jego wydruk.
 2. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

3.       Zasady korzystania ze Sklepu internetowego 

 1. Warunkiem korzystania ze sklepu jest akceptacja Regulaminu podczas dokonywania zakupu.
 2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym przeglądania oferowanych przez niego towarów, składania zamówień i kupowania produktów oraz otrzymywania informacji na temat Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z tego dostępu, w tym przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www, a także aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail) umożliwiające przesłanie informacji dotyczących korzystania ze Sklepu.
 3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 4. Klient zobowiązany jest do:

1.       korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej osób trzecich.

2.       wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.       nie ingerowania w zawartość Sklepu internetowego, w szczególności poprzez dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, jak również wykorzystywania Sklepu do celów innych niż jego przeznaczenie.

4.       Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych klienta jest Fundacja „Dla Wszystkich” z siedzibą w Krakowie, ul. Józefińska 33/12A 30-529, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000430419.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe klienta (imię, nazwisko, dane teleadresowe oraz adres poczty elektronicznej) wyłącznie w celu realizacji zamówienia (w tym także na wypadek ewentualnych roszczeń). Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia. Dane te będą przechowywane tak długo, jak aktualny będzie cel dla którego zostały zebrane (maksymalnie 5 lat). Jeśli realizacja zamówienia tego wymaga, dane mogą być powierzane innym podmiotom np. w celu realizacji kompletowania zamówienia, obsługi transportu czy płatności.
 3. Sprzedawca może przetwarzać dane także w innych celach (m.in. cele informacyjne, marketingowe), jeśli klient jednoznacznie, dobrowolnie wyrazi na to zgodę. Dane te będą przechowywane tak długo, jak aktualny będzie cel dla którego zostały zebrane.  Dla realizacji tych celów dane mogą być powierzane innym podmiotom np. w celu obsługi wysyłki korespondencji pocztą elektroniczną (lub tradycyjną). Klientowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem.
 5. Klientowi przysługują prawa dotyczące danych osobowych określone w obowiązującym prawie, w tym szczególności do: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do przenoszenia danych.

6.       Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego na nadużycia w zakresie przetwarzania danych osobowych.

5.       Procedura zawarcia Umowy sprzedaży 

 1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy dokonać wyboru produktów w Sklepie internetowym, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia — do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” — Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 4. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam”.
 5. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Fundacją Dla Wszystkich Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
 6. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje na adres e-mail informację potwierdzającą jego dokonanie. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.
 7. Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie Klientowi informacji o nadaniu statusu „wysłane”, a w przypadku gdy wybrano opcję płatności za pomocą przelewu bankowego za moment zawarcia umowy uważa się dokonanie płatności na wskazane przez sprzedawcę konto za pośrednictwem providera płatności Dotpay
 8. Okres ważności złożonego zamówienia wynosi 7 dni. W przypadku braku płatności lub kontaktu z Klientem po upływie tego terminu zamówienie może zostać anulowane.

6.       Dostawa 

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Po uzyskaniu indywidualnej zgody Sprzedawcy, możliwe jest także Dostawa Towaru poza granice Polski.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką pocztową lup poprzez paczkomaty. Istnieje również możliwość odbioru osobistego w biurze Fundacji (ul. Źródlana 14/21 33-380 Krynica-Zdrój). Odbiór osobisty może odbyć się wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu. Koszty dostawy i opakowania zostaną wskazane w czasie składania zamówienia oraz w potwierdzeniu przesłanym drogą mailową.
 3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 21 dni roboczych licząc od dnia otrzymania płatności przez Fundację Dla Wszystkich. Termin ten nie obowiązuje przy Towarach objętych przedsprzedażą.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail potwierdzenia zamówienia oraz poprzez dołączenie do przesyłki paragonu lub faktury.
 5. Jeżeli Klient będący osobą fizyczną składa zamówienie przy użyciu danych (np. z podaniem nazwy/firmy oraz  NIP) dotyczących działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta, Sprzedawca domniemuje, że nabywa on towar w związku z taką działalnością i faktura  wystawiona będzie na tego Klienta jako przedsiębiorcę.

7.       Ceny i metody płatności 

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek od towarów i usług. Cena Towarów nie zawiera kosztów jego zapakowania i wysyłki.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

1.       Przelewem na numer konta bankowego 26 1050 1722 1000 0090 8012 6601,

2.       Gotówką w chwili odbioru osobistego w siedzibie Fundacji,

3.       Za pomocą serwisu Dotpay prowadzonego przez Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, KRS 0000296790. Sprzedawca zastrzega możliwość wyłączenia tej metody.

8.       Prawo odstąpienia od umowy 

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Odstąpienia od umowy można dokonać np. za pomocą formularza umieszczonego na stronie Sklepu lub za pomocą załącznika nr 2 do ww. ustawy.
 3. Jednoznaczne oświadczenie należy wysłać na adres pocztowy:


Fundacja Dla Wszystkich

Ul. Źródlana 14/21 ,

33-380 Krynica-Zdrój


lub e-mailowy fundacja@dla-wszystkich.pl

 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

1.       dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności – od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:

1.       obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,

2.       polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

2.       dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 1. W przypadku otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca potwierdzi niezwłocznie na trwałym nośniku jego otrzymanie.
 2. Zwrot rzeczy do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy.
 3. Koszt zwrotu rzeczy ponosi Konsument.
 4. Fundacja Dla Wszystkich nie zwraca konsumentowi dodatkowych kosztów przesyłki, tj. innych niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep internetowy.
 5. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 Ustawy o prawach konsumenta ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w sytuacjach opisanych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta. W tym:

1.       o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3.       w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

4.        w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

5.       w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.       o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

7.       zawartej w drodze aukcji publicznej;

8.        o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

9.       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9.       Reklamacje dotyczące Towarów

 1. Fundacja Dla Wszystkich jako sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie cywilnym, w szczególności w art. 556 i następnych..
 2. Reklamacje należy kierować na adres:


Fundacja Dla Wszystkich

Ul. Źródlana 14/21 ,

33-380 Krynica-Zdrój


lub e-mailowy: fundacja@dla-wszystkich.pl.

Fundacja Dla Wszystkich zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

10.   Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Fundacja Dla Wszystkich podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Obsługę Sklepu o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Fundacja Dla Wszystkich,  Ul. Źródlana 14/21 ,33-380 Krynica-Zdrój, mailowo pod adres fundacja@dla-wszystkich.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

3.       W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

 1. Fundacja Dla Wszystkich zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 2. Złożenie i rozpatrzenie reklamacji jest dla Klienta nieodpłatne.

11.   Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy  Fundacją Dla Wszystkich a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Fundacją Dla Wszystkich

a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 Kodeksu cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Fundacji.

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

1.       zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży,

2.       skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

 1. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 2. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia na stronie www.dla-wszystkich.pl
 4. Zmiany w regulaminie nie mają wpływu na umowy sprzedaży zawarte przed opublikowaniem Regulaminu. Dotychczasowi klienci będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, pod warunkiem że nie wypowiedzą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawartej w wyniku Rejestracji, w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.