Pielgrzymki mają tra­dy­cję się­ga­ją­cą bli­sko dwó­ch tysiąc­le­ci, a ich gene­za leży w Piśmie Świę­tym, według któ­re­go życie to sta­łe piel­grzy­mo­wa­nie, a wie­rzą­cy uzna­wa­ni są za „gości i piel­grzy­mów na tej zie­mi” (Hbr. 11,13). „Ojcem Piel­grzy­mów” stał się sta­ro­te­sta­men­to­wy Abra­ham, zna­ny z licz­ny­ch wędró­wek, Jezus rów­nież piel­grzy­mo­wał, już jako 12-letni chło­piec udał się do Jero­zo­li­my. Ewan­ge­lia zawsze uka­zu­je nam Zba­wi­cie­la w  dro­dze, któ­ry gło­si i powo­łu­je: „Pój­dź za Mną”. Wyzwa­nie to przy­ję­li Apo­sto­ło­wie, wśród któ­ry­ch szcze­gól­ną rolę ode­grał św. Paweł.

Już pierw­si chrze­ści­ja­nie odczu­wa­li głę­bo­ką potrze­bę szcze­gól­ne­go wyra­zu swo­jej poboż­no­ści poprzez piel­grzym­ki. Nara­że­ni na róż­ne nie­bez­pie­czeń­stwa wędro­wa­li do Gro­bu Chry­stu­sa, czci­li reli­kwie świę­ty­ch i męczen­ni­ków, poko­ny­wa­li wiel­kie obsza­ry i obser­wu­jąc cuda natu­ry docie­ra­li do klasz­to­rów i pustel­ni. Cudow­ne wize­run­ki Mat­ki Bożej i Jej Obja­wie­nia przy­cią­ga­ły rze­sze wier­ny­ch i szu­ka­ją­cy­ch Boga. Każ­de miej­sce świę­te jest, bowiem jak namiot roz­bi­ty mię­dzy czło­wie­kiem a Stwór­cą. „Jak­że god­ne uko­cha­nia są wszyst­kie Jego dzie­ła, a są jak iskra do zoba­cze­nia” (Syr. 42,22).

Prze­ży­wać wia­rę w dro­dze

Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­ki­ch do przy­go­dy pielgrzymkowej. Fundacja Dla Wszystkich, która współpracuje z  Biu­rem Pielgrzymkowym Rafael STELLAE MARIS jest odpo­wie­dzią na pra­gnie­nia serc wie­lu wie­rzą­cy­ch chcą­cy­ch pogłę­biać i prze­ży­wać swo­ją wia­rę w „dro­dze” poprzez piel­grzy­mo­wa­nie do miej­sc świę­ty­ch zwią­za­ny­ch z życiem i  dzia­łal­no­ścią Chry­stu­sa, obja­wie­nia­mi Maryi oraz świa­dec­twem życia i śmier­ci Świę­ty­ch jak również jest odpowiedzią, dla poszukujących sensu Życia, BOGA….pełnego miłości!

Doświad­cze­nie utwier­dza nas w prze­ko­na­niu, że tury­sty­ka piel­grzym­ko­wa pozwa­la prze­żyć nie­po­wta­rzal­ną, szcze­gól­ną atmos­fe­rę świę­ty­ch miej­sc, któ­re dostar­cza­ją ludziom potrzeb­ną do życia siłę, wia­rę i spo­kój ducha.

Każ­dą piel­grzym­kę trak­tu­je­my bar­dzo indy­wi­du­al­nie, wkła­da­jąc w nią wie­le ser­ca i  zaan­ga­żo­wa­nia, ufa­jąc jed­no­cze­śnie, że Chry­stus jest z nami i towa­rzy­szy nam pod­czas każ­dej wędrów­ki. Każ­de­go dnia macie Bracia i Siostry moż­li­wo­ść uczest­ni­cze­nia we Mszy św., cele­bro­wa­nej w miej­sca­ch wyjąt­ko­wy­ch dla każ­de­go chrze­ści­ja­ni­na.

W duchu  Ewan­ge­li­za­cji poszu­ku­je­my  nowy­ch dróg dotar­cia do ser­ca dzi­siej­sze­go czło­wie­ka.

 

Wyjazdy organizowane są przez Biuro Pielgrzymkowe Rafael-STELLAE MARIS

Organizator wpisany jest do Rejestru Organizatorów Turystyki pod numerem 9667 i posiadający gwarancję ubezpieczenia wystawiona przez AXA (Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.) na kwotę 386.415 zł. o numerze 03.112.507. Beneficjentem gwarancji jest Marszałek Województwa Małopolskiego.

RAFAEL STELLAE MARIS Biuro Pielgrzymkowo – Turystyczne
NIP: 5170027845
>REGON: 361560943
Ul. Barwna 2, Tarnów
33–101 Tarnów

W roku 2019 zapraszamy na pielgrzymki do MEDJUGORJE, miejsca Objawień Matki Bożej, gdzie Niebo styka się z Ziemią. Proponowane terminy:

 

• 12.09 – 19.09 Wyjazd z Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy-Zdroju. Święto Podwyższenia Krzyża

koszt pielgrzymki do Mediugorje za 1 osobę: 450 zł + 140 euro

• 18.11. – 24.11 Wyjazd z Tarnowa, Nowego Sącza, Krynicy-Zdroju.

koszt pielgrzymki za 1 osobę do Mediugorje za 1 osobę: 450 zł + 90 euro 

Zaliczki w kwocie 450 zł lub 350 zł prosimy wpłacać do 20.08.2019 r. na nr konta podany poniżej. (dot. pielgrzymek do Medjugorie)

Inna propozycja to PIELGRZYMKA do ZIEMI ŚWIĘTEJ w terminie:

• 27.01 – 03.02.2020 – wylot z Krakowa.

koszt pielgrzymki do Ziemi Świętej za 1 osobę: 2950 zł plus 130 dolarów

Fundacja Dla Wszystkich nie ponosi odpowiedzialności za zbyt małą ilość osób zgłoszonych do udziału w pielgrzymkach czego skutkiem będzie brak organizacji w/w pielgrzymek. W takim wypadku zaliczki wpłacone na konto biura Rafael-Stellae Maris podlegają zwrotowi. 

UWAGA!!! Do wyjazdu wystarczy posiadanie ważnego min. 3 miesiące dowodu osobistego (6 miesięcy ważny na Izrael tylko paszport).

przelew na konto biura pielgrzymkowego:

RAFAEL STELLAE MARIS Biuro Pielgrzymkowo–Turystyczne
Konto bankowe:
Bank Millennium SA
Ul. Krakowska 2 33–100 Tarnów
30 1160 2202 0000 0002 8163 5108

UWAGA: w tytule przelewu proszę zaznaczyć imię i nazwisko dokonującego wpłaty oraz jaką pielgrzymką jesteś Siostro lub Bracie zainteresowany i w jakim terminie.
Np. Jan Kowalski, Francja 26.04-03.05.2019

Mamy nadzieję, że wkrótce spotkamy się na jednym z naszych szlaków pielgrzymkowych.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY wszystkich do wspólnej przygody pielgrzymkowej.

Wszelkie informacje i zapisy na pielgrzymki prosimy dokonywać w Fundacji podając pełne dane: imię i nazwisko, adres, numer paszportu lub dowodu osobistego, pesel, termin i miejsce pielgrzymowania na maila: pielgrzymki@dla-wszystkich.pl lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel: tel: 881-354-895