Zajęcia taneczne Break Dance, aranżacja międzynarodowych turniejów tanecznych, wymiany obozowe oraz organizowanie wielu wycieczek w kraju i za granicą dla dzieci i młodzieży, rozkręcanie darmowych eventów dla krynickich kuracjuszy oraz realizacja projektów profilaktycznych przyczyniły się do zainicjowania pomysłu na założenie fundacji ,, Dla Wszystkich”, której głównymi celami są m.in:

 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Kompleksowa pomoc dla dzieci i młodzieży zagrożonych demoralizacją, przestępczością i uzależnieniami poprzez działania wychowawcze, opiekuńcze, terapeutyczne, edukacyjne i pro-społeczne
 • Gromadzenie środków finansowych i materialnych na rzecz zapobiegania patologiom społecznym
 • Upowszechnianie wiedzy teoretycznej i osiągnięć praktycznych w zakresie walki z patologiami społecznymi
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Działalność charytatywna
 • Działalność na rzecz rozwoju nauki, edukacji i wychowania
 • Działalność na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania kultury
 • Promowanie aktywnego spędzania wolnego czasu
 • Wspieranie twórczości artystycznej we wszystkich dziedzinach i dyscyplinach,
 • Wspieranie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej
 • Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Organizacja wydarzeń artystycznych, wspierających cele fundacji
 • Promocja i organizacja wolontariatu
 • Inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju postaw patriotycznych i prospołecznych, oraz szerzenie wiedzy religijnej.
 • Organizowanie i finansowanie krajowych i międzynarodowych sympozjów, spotkań, szkoleń i kursów, przedstawień, wystaw, festiwali i warsztatów, imprez artystycznych w kraju i za granicą, których problematyka pozostaje w związku z celami Fundacji
 • Organizowanie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, dyskusji, konferencji, wykładów, odczytów, konkursów, festiwali, giełd, targów, pokazów, , pikników, zjazdów, a także rekolekcji, spotkań i wyjazdów formacyjnych, pielgrzymek oraz innych form przekazywania wiedzy;nia wiedzy